ประกาศ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดวันสำคัญของชาติไทย
๒๑ เมษายน ๒๕๖๐

ด้วยรัฐบาลพิจารณาเห็นว่า วันที่ ๒๘ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันที่ ๑๓ ตุลาคมของทุกปี เป็น

วันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็น

วันที่มีความสำคัญยิ่ง สมควรให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง ๒ พระองค์

จึงได้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตให้กำหนดวันสำคัญทั้ง ๒ วัน ดังกล่าวเป็น

วันสำคัญของชาติไทยต่อไป

เอกสารแนบ
Top